Giới thiệu chung

CHUYÊN SAN KINH TẾ - LUẬT VÀ QUẢN LÝ

THUỘC TẠP CHÍ “PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”

ISSN: 2588 – 1051

---------------------------------------------------------

1. GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN SAN

Chuyên san “ Kinh tế - Luật và Quản lý” thuộc Tạp chí “Phát triển khoa học và công nghệ - ĐHQG - HCM” là cơ quan công bố chính thức những kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực Kinh tế, Luật, Kinh doanh và Quản lý. Theo công văn số 20/TTKHCN - ISSN của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia gửi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG - HCM) ngày 17/5/2017, Chuyên san Kinh tế - Luật & Quản lý thuộc Tạp chí “Phát triển Khoa học và Công nghệ” của ĐHQG - HCM đã được cấp Mã số chuẩn quốc tế số: ISSN 2588 - 1051. Các bài trên Chuyên san thuộc lĩnh vực Kinh tế, Luật và Quản lý được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình khoa học đối với các tác giả khi xét công nhận chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư.

---------------------------------------------------------

2. MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN SAN

- Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong cán bộ khoa học của ĐHQG - HCM. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học chuyên ngành Kinh tế - Luật và Quản lý, góp phần phát triển và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, phục vụ mục tiêu đào tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển khoa học, sản xuất và đời sống trong lĩnh vực Kinh tế, Luật, Kinh doanh và Quản lý.

-  Tạo điều kiện trao đổi thông tin khoa học - công nghệ và làm cầu nối giữa khoa học và thực tiễn trong cộng đồng các nhà giáo, nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Thông tin kịp thời về các hoạt động khoa học - công nghệ của ĐHQG - HCM trong lĩnh vực Kinh tế - Luật và Quản lý, tạo điều kiện học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị trong và ngoài ĐHQG - HCM.  

 ---------------------------------------------------------

3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA CHUYÊN SAN

          Chuyên san thực hiện theo chuyên đề gắn với thực tiễn kinh tế - xã hội và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các chuyên đề nghiên cứu và trình bày trong lĩnh vực Kinh tế, Luật, Kinh doanh và Quản lý, trên cả bình diện vĩ mô và vi mô.

Bài đăng trong tạp chí chủ yếu là các bài công bố kết quả các công trình nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn (research work), có giá trị khoa học. Các bài viết tổng luận (article review) sẽ do Ban biên tập mời. Bên cạnh đó, các bài thông báo khoa học (scientific information) và các bài nghiên cứu chuyên sâu (intensive research) về các lĩnh vực gắn kết với chuyên ngành cũng được chọn đăng.

Ban biên tập sẽ gửi cho các nhà khoa học uy tín liên quan phản biện và quyết định chọn bài đăng trong tạp chí. Tuy nhiên, các tác giả sẽ chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như sai sót của dữ liệu, về các ý kiến, quan điểm, về các tài liệu trích dẫn trong các bài đăng trong chuyên san. Ban biên tập và Tòa soạn không chịu trách nhiệm về mọi hệ quả liên quan đến các điều nói trên.

Tổng truy cập: 64,324

6,569