Nhân sự

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Họ và tên: Nguyễn Văn Luân

Học hàm, học vị: PGS.TS

Đơn vị công tác: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Email: luannv@uel.edu.vn

Tel: 0918038388

THƯ KÍ

Họ và tên: Trần Thị Kim Đào

Học hàm, học vị: Cử nhân

Đơn vị công tác: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Email: daottk@uel.edu.vn

Tel: 01642387863

Tổng truy cập: 64,321

6,566